Vastuullinen työnantaja ja kumppani

Tuomiokirkko
Kuva: Jussi Hellsten

Palvelukeskus Helsinki on yhtä kuin osaava henkilöstö. Palvelukeskus Helsinkiä ei olisi ilman ammattitaitoista ja pidettyä henkilöstöämme. Siksi henkilöstön turvallisuudesta, työhyvinvoinnista, ja työkyvystä huolehtiminen on erityisen tärkeää. Tarjoamme pysyviä työsuhteita, tuemme työntekijöidemme terveyttä ja turvallisuutta sekä työssäjaksamista, kehitämme työturvallisuutta ja panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen tukemalla urapolkuja ja kouluttautumista. Johtamistaitojen ja työyhteisön toimintatapojen kehittämisessä meitä puolestaan ohjaavat Helsingin kaupungilla vuonna 2020 käyttöönotetut johtamisen kulmakivet. Tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden edistämisessä noudatamme Helsingin kaupungin eettisiä periaatteita.

Palvelukeskus Helsingissä ennakkoiva turvallisuusajattelu ja riskienhallinta ovat toiminnan keihäänkärkenä. Turvallisuus tarkoittaa meille tavoitteellista olotilaa, jossa uhkien ja vahinkotapausten määrä sekä suuruus pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Vahva turvallisuusjohtaminen varmistaa Palvelukeskus Helsingin toimintakyvyn ja valmiuden, muun muassa pandemian kaltaisissa haastavissa poikkeustilanteissa.

Taloudellinen vastuu

Palvelukeskus Helsingille on tärkeää pitää huolta toiminnan kannattavuudesta, jotta olemme myös tulevaisuudessa elinvoimainen toimija. Taloudellisen vastuun toteuttaminen tarkoittaa myös vastuuta kaupunkilaisille ja Helsingin kaupungille siten, että palvelut suunnitellaan ja toteutetaan taloudellisesti ja järkevästi.

Tavoittelemme vastuullisella taloudenhoidolla helsinkiläisten yhteistä etua. Taloudellista vastuuta tuetaan esimerkiksi raaka-aineiden tehokkaalla käytöllä, tehokkailla työtavoilla, sopimusten oikea-aikaisella kilpailuttamisella, sopimuksenmukaisella ostamisella ja kuljetuksia järkeistämällä. Työhyvinvoinnilla on puolestaan merkitystä sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrään. Näitä ehkäisemällä ja hyvinvointia lisäämällä vaikutetaan Palvelukeskuksen työnantajakuvaan, kilpailukykyyn ja tulokseen.

Yhteistyöprojektit

Tutustu tästä