Vastuullisuuspolitiikka

Palvelukeskus Helsingin tahtotilana on toimia ja tuottaa palveluja talouden, ympäristön ja ihmisten kannalta kestävällä tavalla. Palvelukeskus Helsingin vastuullisuuden johtamisen työkaluna toimii kolmen vuoden välein päivitettävä vastuullisuusohjelma, johon on valittu vastuullisuuden kannalta kaikkein merkittävimpiä ja vaikuttavimpia vastuullisuuden osa-alueita. Vuonna 2022 käynnistynyt uusi vastuullisuusohjelma haastaa Palvelukeskus Helsingin tekemään vastuullisuustyötä entistäkin isommin ja kunnianhimoisemmin: Tekemisen keskiössä ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, ilmastohätätilaan vastaaminen, vastuulliset ja vaikuttavat hankinnat sekä työhyvinvoinnin, monimuotoisuuden ja inkluusion edistäminen.

Ympäristön ja ilmaston hyvinvointi edellä

Palvelukeskus Helsingille myönnettiin Ekokompassi-ympäristösertifikaatti vuonna 2017 ja Ekokompassi-ympäristötyö on jatkunut siitä lähtien. Ympäristön ja ilmaston hyvinvointi on kuitenkin meille Ekokompassi-työn ohella äärimmäisen tärkeä aihe ja siksi se näkyy toiminnassamme joka päivä. Ympäristö- ja ilmastokysymysten huomioiminen kuuluu jokaiselle Palvelukeskus Helsingissä työskentelevälle huippuammattilaiselle, joiden tehtävänä on muun muassa kehittää ympäristö- ja ilmastoystävällistä reseptiikkaa, varmistaa vastuullisten ja vaikuttavien hankintojen toteutuminen, edistää hiilineutraalia Palvelukeskus Helsinkiä sekä Helsingin kaupunkia, varmistaa liikkumisen ja kuljetusten vähäpäästöisyys, ehkäistä ruokahävikkiä ehkäisemisessä sekä tehdä yhteistyötä ympäristön ja ilmaston hyvinvoinnin eteen niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Vastuullinen työnantaja ja yhteistyökumppani

Palvelukeskus Helsinki on yhtä kuin osaava henkilöstö. Emme olisi mitään ilman ammattitaitoista ja pidettyä henkilöstöämme. Siksi henkilöstön turvallisuudesta, työhyvinvoinnista, ja työkyvystä huolehtiminen on erityisen tärkeää. Tarjoamme pysyviä työsuhteita, tuemme työntekijöidemme terveyttä ja turvallisuutta sekä työssäjaksamista, kehitämme työturvallisuutta ja panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen tukemalla urapolkuja ja kouluttautumista. Johtamistaitojen ja työyhteisön toimintatapojen kehittämisessä meitä puolestaan ohjaavat Helsingin kaupungilla vuonna 2020 käyttöönotetut johtamisen kulmakivet. Tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden edistämisessä noudatamme Helsingin kaupungin eettisiä periaatteita.

Palvelukeskus Helsingissä ennakkoiva turvallisuusajattelu ja riskienhallinta ovat toiminnan keihäänkärkenä. Turvallisuus tarkoittaa meille tavoitteellista olotilaa, jossa uhkien ja vahinkotapausten määrä sekä suuruus pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Vahva turvallisuusjohtaminen varmistaa Palvelukeskus Helsingin toimintakyvyn ja valmiuden, muun muassa pandemian kaltaisissa haastavissa poikkeustilanteissa.

Taloudellinen vastuu

Palvelukeskus Helsingille on tärkeää pitää huolta toiminnan kannattavuudesta, jotta olemme myös tulevaisuudessa elinvoimainen toimija. Taloudellisen vastuun toteuttaminen tarkoittaa myös vastuuta kaupunkilaisille ja Helsingin kaupungille siten, että palvelut suunnitellaan ja toteutetaan taloudellisesti ja järkevästi.

Tavoittelemme vastuullisella taloudenhoidolla helsinkiläisten yhteistä etua. Taloudellista vastuuta tuetaan esimerkiksi raaka-aineiden tehokkaalla käytöllä, tehokkailla työtavoilla, sopimusten oikea-aikaisella kilpailuttamisella, sopimuksenmukaisella ostamisella ja kuljetuksia järkeistämällä. Työhyvinvoinnilla on puolestaan merkitystä sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrään. Näitä ehkäisemällä ja hyvinvointia lisäämällä vaikutetaan Palvelukeskuksen työnantajakuvaan, kilpailukykyyn ja tulokseen.