Kohti monimuotoisempaa työelämää

Miten Palvelukeskus Helsingissä edistetään tasa-arvoista, yhdenvertaista ja monimuotoista työelämää?

Kaksi keittiötyöntekijää hymyilee.
Kuva: Jussi Hellsten

Palvelukeskuksessa on laadittu Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman pohjalta tarkempi toteuttamissuunnitelma tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja monimuotoisen työelämän edistämiseksi vuosille 2022-2025. Suunnitelma on käsitelty Palvelukeskuksen henkilöstötoimikunnassa ja hyväksytty johtoryhmässä 22.3.2022. Sen toteutumista seurataan säännöllisesti. 

​Palvelukeskuksen henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä painottuvat erityisesti:  

  1. Monimuotoisen rekrytoinnin sekä perehdytyksen kehittäminen
  2. Tasa-arvoisen palkkauksen ja palkitsemisen sekä työurien edistäminen 
  3. Tasa-arvoa, yhteenkuuluvuutta ja yhdenvertaisuutta tukeva johtaminen ja esihenkilötyö
  4. Osaamisen ja tietoisuuden kasvattaminen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa.

Painopisteistä käytännön toimenpiteisiin 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön painopisteet pitävät sisällään useita konkreettisia toimenpiteitä, joita tullaan Palvelukeskuksen toiminnassa edistämään. Yksi näistä on anonyymi rekrytointi, jonka osuutta on tarkoitus tulevaisuudessa lisätä. 

– Anonyymi rekrytointi on oiva tapa edistää henkilöstön monimuotoisuutta ja tukea työnhakijoiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua rekrytoinnissa. Siinä työhakemuksesta piilotetaan näkyvistä kaikki henkilöön viittaava tieto. Tavoitteena on antaa kaikille hakijoille yhdenvertainen mahdollisuus päästä meille työhaastatteluun ilman, että siihen voisi vaikuttaa mikään työtehtävän kannalta epäoleellinen asia, kuten sukupuoli, syntymäaika, nimi tai vaikkapa äidinkieli, kertoo HR-suunnittelijamme Tuija Niemeläinen

Anonyymistä rekrytoinnista ja tiedostamattomista ennakkoluuloista tullaan järjestämään Palvelukeskuksen esihenkilöille sparrausta sekä viestimään heille aktiivisesti myös kaupungin järjestämistä anonyymin rekrytoinnin tilaisuuksista.

– Tulemme myös lisäämään perehdytys- ja infomateriaalien saatavuutta englanniksi ja ruotsiksi sekä kiinnittämään huomiota selkosuomen käyttöön niin perehdytys- kuin muissa henkilöstöhallinnon materiaaleissa. Esimerkiksi tänä päivänä ruoka- ja puhtauspalvelualalla opiskelevista valtaosa puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea ja on tärkeää, että me potentiaalisena työnantajana huomioimme ja tuemme erilaisia lähtökohtia työsuhteen alkumetreiltä lähtien. Henkilöstön kielikoulutuksen järjestämiseen varataan myös resursseja, Niemeläinen kertoo.

Palkkaus ja palkitseminen -kokonaisuuden alta Niemeläinen nostaa esimerkiksi palkitsemisviestinnän.

-Kertapalkitseminen on keino tuoda esiin työn keskeisissä tavoitteissa onnistumista sekä vahvistaa kiitosta ja jakaa arvostusta hyvästä suoriutumisesta ennakoimattomissa tilanteissa. Yhtä tärkeää on, että kertapalkitsemisesta ja sen perusteista viestitään avoimesti, läpinäkyvästi ja säännöllisesti työyhteisöissä. Esihenkilöiden palkitsemisviestinnän osaamisen vahvistaminen tukee tätä tavoitetta, Niemeläinen kertoo.

Johtaminen ja työyhteisötaidot avainroolissa

Henkilöstön tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu on lakisääteisen velvollisuuden lisäksi osa hyvää johtamista ja esihenkilötyötä, joka koskee monimuotoisuuden ohella meitä kaikkia. 

– Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvät toimet ovat tärkeitä ja niitä on vietävä eteenpäin toiminnassa aina kun mahdollista. Kaupunginvaltuusto on asettanut meille tuottavuusvelvoitteen, joka näkyy johtokuntamme päättäminä tiukkoina strategisina tavoitteina. Ne ohjaavat pääosassa toimintaamme ja kehitystämme. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen ja toimiin sitoutumisen kannalta on oleellisen tärkeää, että myös nämä tärkeät asiat näkyvät selkeästi liikelaitoksemme strategisissa tavoitteissa, korostaa vs. toimitusjohtaja Risto Paavola.

Johtamisen ja esihenkilötyön lisäksi tasa-arvoista työelämää tukevat myös työyhteisöt, joissa kaikkien omalla toiminnalla on merkitystä.

-Jokainen työyhteisömme jäsen on velvollinen kohtelemaan toisia asiallisesti, reilun työkaverin tavoin sekä edistämään omalla toiminnallaan ja vuorovaikutuksellaan sellaista työilmapiiriä, jossa kaikkien on hyvä ja turvallista työskennellä. Meistä kukin voi haastaa omia ajattelumallejamme ja toimintatapojamme sekä kasvattaa omaa ymmärrystämme ja osaamistamme tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden teemoissa, muistuttaa Niemeläinen.

Palvelukeskuksen henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan 2022 – 2025 voi kokonaisuudessaan tutustua täällä.

Ihmisoikeuksien Helsinki -sivusto kokoaa puolestaan tietoa kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä.