Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö eteni suunnitellusti

Palvelukeskuksen henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (2022–2025) sisältää toimenpiteitä tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja monimuotoisen työelämän edistämiseksi. Käymme seuraavassa läpi keskeiset nostot siitä, miten työ on edistynyt tämän vuoden aikana.

Kolme ihmistä keskustelemassa iloisesti. Yksi esihenkilö ja muut hänen tiimiläisiään.
Otimme syksyllä käyttöön Palvelukeskuksen turvallisemman tilan periaatteet, ja niitä on käsitelty työyhteisöissä osana työsuojelun kuukauden teemaa

Henkilöstön saatavuus ja monimuotoinen rekrytointi

Käytimme tänä vuonna kaikissa asiantuntija- ja esihenkilörekrytoinneissa anonyymia rekrytointitapaa, joka on yksi keino edistää henkilöstön monimuotoisuutta. Näiden lisäksi hyödynsimme anonyymia rekrytointia mm. kesänuorten, ICT-tukihenkilön, asiakaspalvelijan sekä yksittäisissä ruoka- ja puhtauspalvelualan rekrytoinneissa.

Tarjosimme vuoden aikana yhteensä 19 ruoka- ja puhtauspalvelualan työharjoittelupaikkaa erityistä tukea tarvitseville nuorille. Vinkkasimme myös meidän kesätyöpaikkahaustamme työelämässä aliedustettuihin ryhmiin kuuluville erilaisten järjestöjen ja palveluntarjoajien kautta.

Käänsimme perehdytysmateriaalia englannin ja ruotsin kielille. Monipalveluiden yleisperehdytysmateriaali sekä Pakkalan ja HR:n info- ja perehdytysaineisto on käännetty englanniksi. Puhtauspalveluiden perehdytysmateriaali on saatavilla sekä englannin että ruotsin kielellä. Tiivistimme lisäksi oppilaitosyhteistyötä monipalveluissa ja hoivapalveluissa henkilöstön saatavuuden tukemiseksi.

Tasa-arvoinen palkkaus, palkitseminen ja tehtävänimikkeet

Teimme keväällä palkkakartoituksen kaupungin tuottaman palkka-aineiston pohjalta. Palkkakartoituksen tarkoituksena on selvittää, onko palkkauksessa todennettavissa tasa-arvoperusteisia epäkohtia. Palkkakartoitusaineiston perusteella todettiin, että Palvelukeskuksessa ei ole tasa-arvoperusteisia palkkaepäkohtia.

Toteutimme huhti-toukokuussa kertapalkitsemista koskevan kyselyn henkilöstölle, jolla halusimme selvittää, kuinka hyvin henkilöstömme tuntee kertapalkitsemisen periaatteet ja kuinka olemme onnistuneet edistämään oikeudenmukaista ja läpinäkyvää kertapalkitsemista. Myös kertapalkitsemisen tunnuslukuja on seurattu säännöllisesti henkilöstötoimikunnassa tasa-arvoisen palkitsemisen näkökulmasta.

Muutimme kaupungin tavoitteen mukaisesti kaksi tehtävänimikettä sukupuolineutraaliksi vuoden loppuun mennessä. Palveluesimies muuttui virallisesti palveluesihenkilöksi ja tiimiesimies tiimiesihenkilöksi. Sukupuolineutraalit tehtävänimikkeet ovat yksi konkreettinen toimenpide sukupuolten välistä tasa-arvoa tukevan kielen edistämisessä.

Työyhteisöt

Otimme syksyllä käyttöön Palvelukeskuksen turvallisemman tilan periaatteet, ja niitä on käsitelty työyhteisöissä osana työsuojelun kuukauden teemaa. Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisyn ja käsittelyn opas (Sopuisasti Stadissa) on samoin ollut yksi tämän vuoden työsuojelun kuukauden aiheista työyhteisöille.

Työsuojelu on tavannut vuoden aikana esihenkilöitä ja työyhteisöjä sekä puhunut epäasiallisesta työkäyttäytymisestä ja siihen puuttumisesta. Työyhteisöille on järjestetty lisäksi erilaisia valmennuksia mm. monikulttuurisessa työyhteisössä toimimisesta ja työyhteisötaidoista.

Johtaminen ja osaamisen kehittäminen

Palvelukeskuksen johto ja esihenkilöt ovat sitoutuneet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemojen edistämiseen sekä lisäämään omaa inklusiivisuus- ja monimuotoisuusosaamistaan. Samoin HR, työsuojelu ja henkilöstön edustajat osallistuvat aktiivisesti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsitteleviin valmennuksiin ja tilaisuuksiin.

Järjestimme tänä keväänä esihenkilöille koulutuksen, jossa käsiteltiin työelämän tiedostamattomia ennakkoluuloja sekä anonyymiä rekrytointia. Ylin johto pääsi pureutumaan inklusiiviseen johtamiseen ja johdon rooliin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön edistäjinä. Asiantuntijat saivat puolestaan oppia saavutettavien asiakirjojen laatimiseen.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosittainen seuranta on tutustuttavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä.