Positiivinen erityiskohtelu kokeilussa Palvelukeskus Helsingissä

Positiivinen erityiskohtelu on käytäntö, jolla pyritään kompensoimaan syrjintää antamalla suotuisampaa kohtelua tietyille yksilöille, jotka kuuluvat aliedustettuihin ryhmiin. Henkilö voi kuulua työyhteisössään aliedustettuun ryhmään esimerkiksi etnisen taustansa, sukupuolen tai toimintakykynsä puolesta.

Kuva: N2 Albiino

Vuoden 2023 aikana Palvelukeskus Helsinki hyödynsi positiivisen erityiskohtelun periaatteita rekrytointiprosesseissaan kevennetysti. Kokeiluja tehtiin kaikissa Palvelukeskus Helsingin yksiköissä ja kokeilun tavoitteena oli edistää monimuotoisuutta ja tasa-arvoa työpaikoilla sekä vähentää mahdollisia syrjinnän muotoja rekrytoinnissa. HR-asiantuntija Jenny Valkonen vastasi kokeilun läpiviennistä.

”Pilotin keskiössä olivat keskustelut, joita kävimme rekrytoivien esihenkilöiden kanssa ennen varsinaisen rekrytointiprosessin aloittamista. Helsingin kaupungilla on positiiviseen erityiskohteluun laaja, kuusivaiheinen ohjeistus, jota kävimme soveltaen läpi”, Valkonen kertoo.

En näe estettä, mikseivät muutkin kaupungin yksiköt voisi laajemman hyödyntää positiivista erityiskohtelua rekrytoinneissa.

Kevennetyn mallin soveltaminen merkitsi käytännössä sitä, että rekrytoivien esihenkilöiden kanssa käytiin läpi, millaiset ryhmät ovat heidän työyhteisöissään aliedustettuja ja keskusteltiin, miten monimuotoinen työyhteisö on voimavara monestakin näkökulmasta. Esihenkilöt sitoutuivat valitsemaan kahdesta tasaväkisestä hakijasta sen, joka kuuluu aliedustettuun ryhmään, mikäli tämä oli mahdollista.

Esihenkilöt suhtautuivat pilottiin pääosin myönteisesti. Heidän mukaansa pilotti auttoi laajentamaan omaa ajattelua ja rekrytointiosaamista. Positiivista erityskohtelua voitaisiin hyödyntää myös jatkossa rekrytoinneissa. Valkonen korosti, että positiivinen erityiskohtelu voi olla hyvä työpari anonyymille rekrytoinnille.

”En näe estettä, mikseivät muutkin kaupungin yksiköt voisi laajemman hyödyntää positiivista erityiskohtelua rekrytoinneissa. Tärkeintä on tutustua ohjeistuksiin ja soveltaa niitä omaan tarpeeseen. Ennen kaikkea keskeistä on myös käydä läpi työyhteisön aliedustetut ryhmät ja pyrkiä tiedostamaan omat ajatusvinoumat rekrytoijana. Lisäksi on hyvä miettiä, miten rekrytointiprosessia ja toimintatapoja voidaan joustaa ja kehittää paremmin huomioimaan erilaiset hakijat”, Valkonen tiivistää.

Kaiken kaikkiaan positiivisen erityiskohtelun pilotti tarjosi arvokasta tietoa ja kokemuksia monimuotoisuuden edistämiseksi rekrytoinneissa. Se osoitti, että oikeanlaisella lähestymistavalla ja sitoutumisella voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia kohti oikeudenmukaisempaa työelämää.