Minna Canth viitoitti tietä suomalaiselle tasa-arvotyölle – mitä tapahtuu Palvelukeskus Helsingissä?

Minna Canthin ja tasa-arvon päivää vietetään maaliskuun 19. päivänä, joka on kirjailija Minna Canthin syntymäpäivä. Minna Canthia voidaan pitää suomalaisen tasa-arvotyön äitinä, minkä kunniaksi hänen syntypäivänään nostamme Suomen lipun salkoon. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus (DEI = diversity, equity, inclusion) ovat Helsingin kaupungille ja Palveluskeskus Helsingille työnantajana teemoja, joiden edistäminen on aivan keskeisessä roolissa sekä työntekijöiden hyvinvoinnin, että asiakkaiden kohtaamisen näkökulmasta. Mutta mitä tekemistä Minna Canthilla on DEI:n kanssa?

Kaksi henkilöä keskustelemassa
Kuva: Silja Minkkinen

Canth oli 1800-luvulla elänyt suomalainen kirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka puolusti naisten asemaa yhteiskunnassa. Tasa-arvo merkitsee sukupuolten välistä yhdenvertaista kohtelua, ja tämän arvon puolestapuhuja myös Canth aikanaan oli. Canth käytti kirjallista lahjakkuuttaan ja yhteiskunnallista asemaansa hyväkseen taistellessaan naisten oikeuksien puolesta, erityisesti naisten työolojen ja koulutuksen parantamiseksi. Hänen perintönsä jää jälkipolville rohkeana kirjailijana ja tasa-arvon puolestapuhujana, jonka työt ovat edelleen ajankohtaisia ja inspiroivia.

Palvelukeskus Helsingissä tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoinen työelämä ovat keskeisiä arvoja, joita edistetään muun muassa henkilöstön tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa määriteltyjen toimenpiteiden kautta. Konkreettisia toimenpiteitä, joita olemme tehneet yhdenvertaisuuden edistämiseksi ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Anonyymi rekrytointi kaikissa asiantuntija- ja esihenkilörekrytoinneissa sekä kesänuorten rekrytoinnissa
  • Tarjoamme työharjoittelupaikkoja erityistä tukea tarvitseville nuorille, vuoden 2023 aikana työllistimme 19 ruoka- ja puhtauspalvelun työharjoittelijaa
  • Kesätyöpaikkojamme on mainostettu työelämässä aliedustettujen ryhmien edustamille järjestöille
  • Käänsimme perehdytysmateriaalimme englanniksi ja ruotsiksi muunkielisten työllistymisen tukemiseksi
  • Syksyllä 2023 otimme käyttöön Palvelukeskuksen turvallisemman tilan periaatteet

Palvelukeskus Helsingissä on tehty palkkakartoitus, jonka tarkoituksena oli selvittää, onko palkkauksessa todennettavissa tasa-arvoperusteisia epäkohtia. Palkkakartoitusaineiston perusteella todettiin, että Palvelukeskuksessa ei ole tasa-arvoperusteisia palkkaepäkohtia. Lisäksi muutimme kaupungin tavoitteen mukaisesti kaksi tehtävänimikettä sukupuolineutraaliksi. Palveluesimies muuttui virallisesti palveluesihenkilöksi ja tiimiesimies tiimiesihenkilöksi. Sukupuolineutraalit tehtävänimikkeet ovat yksi konkreettinen toimenpide sukupuolten välistä tasa-arvoa tukevan kielen edistämisessä.

Kuva: Maija Astikainen

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat työyhteisön voimavaroja

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus ovat olennaisia tekijöitä nykyaikaisessa työyhteisössä. Niiden merkitys ei rajoitu pelkästään eettiseen velvollisuuteen, vaan ne ovat myös ratkaisevia menestyvän ja kestävän organisaation rakentamisessa.

Monimuotoisuus tuo mukanaan erilaisia näkökulmia, kokemuksia ja ideoita. Työntekijöiden erilaiset taustat ja elämänkokemukset voivat johtaa luovuuteen ja innovaatioihin, mikä on välttämätöntä kilpailukyvyn ylläpitämiseksi nykypäivän nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Monimuotoiset tiimit voivat käsitellä ongelmia monipuolisemmin ja löytää ratkaisuja, joita yksiääniset ryhmät eivät välttämättä pystyisi havaitsemaan.

Yhdenvertaisuus työyhteisössä luo oikeudenmukaisen ja tasapuolisen ilmapiirin, jossa kaikki työntekijät voivat menestyä ja kehittyä. Kun jokaisella on mahdollisuus tulla arvostetuksi ja kunnioitetuksi oman panoksensa perusteella, työmotivaatio ja sitoutuminen kasvavat. Tämä puolestaan johtaa parempiin tuloksiin ja tehokkaampaan työskentelyyn.

Työnantajan sitoutuminen monimuotoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen voi parantaa organisaation työnantajakuvaa ja houkutella lahjakkaita työntekijöitä. Tutkimusten mukaan nuorempi sukupolvi on erityisen kiinnostunut työskentelemään yrityksissä, jotka arvostavat monimuotoisuutta ja edistävät tasa-arvoa. Näin ollen monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus voivat toimia myös kilpailuetuna rekrytoitaessa uusia työntekijöitä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus eivät ole pelkästään arvoja, vaan ne ovat myös tärkeitä tekijöitä menestyksekkään ja kestävän työyhteisön rakentamisessa. Niiden edistäminen ei vain lisää organisaation tehokkuutta ja innovaatiokykyä, vaan se myös edistää oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta kaikille työntekijöille.

Artikkelin teossa on hyödynnetty tekoälyä.