Eettinen ohjeistus

Palvelukeskus Helsingin tavoitteena on toimia ja tuottaa palveluja kestävästi, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointia kunnioittaen. Olemme sitoutuneita Hiilineutraali Helsinki 2030 -toimenpideohjelmaan sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Sitoumuksemme ohjaa hankintasopimuksiamme sekä yhteistyötä sopimustoimittajiemme kanssa.

Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu ovat osa arkeamme ja toiminnan ja palvelujen jatkuvaa parantamista.

Palvelukeskus Helsingin arvolupaus ja arvot ovat: Yhdessä, luotettavasti, luovasti ja vastuullisesti.

Sopimuskumppanimme sitoutuvat sopimuksen allekirjoittamisen myötä Palvelukeskus Helsingin arvolupauksen ja arvojen mukaiseen toimintaan. Edellytämme, että sopimuskumppanimme noudattavat tätä eettistä ohjeistusta.

Toimittajan tulee omilla sopimuksillaan varmistaa, että tämän eettisen ohjeistuksen mukaiset vaatimukset toteutetaan sekä toimittajan omissa toiminnoissaan, että tämän toimitusketjuissa. Tilaajalla on oikeus pyytää toimittajalta kirjallinen selvitys eettisen ohjeistuksen mukaisten vaatimusten toteutumisesta. Selvitys tulee toimittaa viivytyksettä.

Tulemme raportoimaan tällä sivulla vastuullisuustyön edistymisestä vuositasolla. Edistymistä pääset tarkastelemaan osa-aluekohtaisesti vuoden 2023 alkupuolella.

Tasa-painossa oleva vanhanaikainen vaaka

Lainsäädäntö

 • Noudatat toiminnassasi voimassaolevaa lainsäädäntöä. Myös sopimuskumppanin tilaajalle tuottamat tuotteet ja palvelut täyttävät lainsäädännön vaatimukset.
 • Et suoraan tai epäsuorasti kehota tai ohjeista rikkomaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.
 • Seuraat lainsäädännön muutoksia ja muutat toimintatapaanne muuttuneiden säädösten mukaiseksi.
 • Organisaatiosi johto ja esihenkilöt näyttävät toiminnallaan esimerkkiä henkilöstölleen ja puuttuvat aktiivisesti epäkohtiin ja rikkomuksiin.
 • Noudatat tilaajan kanssa sovittuja toimintatapoja myös niissä tapauksissa, joissa toimintatavat ylittävät lainsäädännön vähimmäisvelvoitteen.
Kädenpuristus

Yhteistyö

 • Toimit läpinäkyvästi toimittamalla pyydetyt dokumentit ajantasaisesti sekä tukemalla vuorovaikutteisten ja osallistavien yhteistyöpalaverien järjestämistä.
 • Yhteistyösi tilaajan kanssa perustuu rehellisyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen.
 • Sopimuksen mukaiseen toimintaan liittyvä viestintäsi on ajankohtaista ja totuudenmukaista.
Kolikkopinot

Toimivat markkinat

 • Et suoraan tai epäsuorasti vaadi, ota vastaan tai hyväksy etua, jolla vaikutetaan tilaajan, viranomaisen tai kolmannen tahon toimintaan tai päätöksentekoon.
 • Et suoraan tai epäsuorasti anna, kehota tai ohjeista tilaajaa, viranomaista tai kolmannen tahon edustajaa ottamaan tai antamaan lahjuksia.
 • Et osallistu toimintaan, joka rajoittaa keinotekoisesti markkinoiden toimintaa tai taloudellisten toimijoiden reilua kilpailua.
 • Torjut aktiivisesti harmaan talouden muotoja ja sitoudut noudattamaan tilaajavastuun työehto- ja työnantajavelvoitteita ja toimittamaan tilaajalle selvitykset vaatimusten täyttymisestä.
 • Tunnet alihankintaketjusi ja hallitset niihin liittyviä riskejä ennakoivasti. Sitoudut ilmoittamaan tilaajalle hankintasopimuksen toteuttamiseen käyttämäsi alihankkijat ja tiedottamaan mahdollisista muutoksista sopimuskauden aikana. Vastaat myös alihankkijoidesi osuudesta kuten omastasi sekä siitä, että alihankkijasi täyttävät kaikki hankintasopimuksessa asetetut vaatimukset.
 • Tunnet sopimustuotteiden valmistuspaikat ja raaka-aineiden alkuperän ja hallitset näihin liittyviä riskejä ennakoivasti sekä toimitat tiedon näistä kuten hankintasopimuksessa on sovittu.
Älypuhelin

Tietosuoja

 • Käsittelet tilaajalta tai tilaajan kautta käyttöönsä saamia tietoja huolellisesti yksityisyyden ja salassapidon periaatteita sekä EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) noudattaen.
 • Käyttämäsi tietojärjestelmät on suojattu asianmukaisesti ja sopimustietoja käsitellään turvallisesti liitteenä olevan tietosuojaliitteen mukaisesti.
Kolme ihmisfiguuria

Ihmisoikeudet

 • Et salli missään muodossa rasismia, epäasiallista kohtelua, seksuaalista häirintää tai syrjintää iän, sukupuolen, alkuperän, uskonnon, kielen, vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
 • Kunnioitat ja edistät ihmisoikeuksien toteutumista tunnistamalla tuotteidesi tai palveluidesi tuotannon arvo- ja toimitusketjussa piilevät riskit sekä tekemällä konkreettista työtä näiden riskien ennaltaehkäisemiseksi ja lieventämiseksi.
 • Edistät työelämän yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja monimuotoisuutta ottamalla käyttöön aktiivisia toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä kehittämällä monimuotoisuuden systemaattista johtamista.
 • Sitoudut kunnioittamaan järjestäytymisoikeutta.
 • Huolehdit työntekijöidesi työturvallisuudesta noudattamalla paikallista työturvallisuuslainsäädäntöä sekä kehittämällä työturvallisuusjohtamista.
Maapallo ja alla teksti Ympäristön suojelu

Ympäristön suojelu

 • Tunnistat oman toimintasi ympäristövaikutukset ja ehkäiset ja vähennät toiminnastasi koituvia haitallisia vaikutuksia, kuten kasvihuonepäästöjä, energiankulutusta sekä jäte-ja kemikaalikuormitusta.
 • Kehität jatkuvasti toimintaasi ympäristöllisesti kestävämmäksi ja luonnonvaroja säästäväksi.
 • Sitoudut edistämään kestäviä ratkaisuja ja toimimaan ympäristöarvoja kunnioittaen.
 • Olemme vastuussa tuleville sukupolville.