Ansvarspolicy

Palvelukeskus Helsinki vill arbeta och producera tjänster på ett hållbart sätt med tanke på ekonomin, miljön och människorna. Verktyget för Palvelukeskus Helsinkis ansvarsförvaltning är ansvarsfullhetsprogrammet som uppdateras vart tredje år och omfattar ansvarsfullhetens viktigaste och mest effektiva delområden. Det nya ansvarsfullhetsprogrammet som lanserades 2022 utmanar Palvelukeskus Helsinki att göra ännu mer ansvarsarbete och att göra det mer ambitiöst: fokusen ligger på FN:s mål för hållbar utveckling, svar på klimatkrisen, ansvarsfull och effektiv upphandling samt främjande av välbefinnande i arbetet, mångfald och inklusion.

Miljöns och klimatets välfärd är viktigast

Palvelukeskus Helsinki tilldelades miljöcertifikatet Ekokompassen 2017, och miljöarbetet i enlighet med Ekokompassen har fortsatt sedan dess. Miljöns och klimatets välbefinnande är ett ytterst viktigt ämne för oss även förutom arbetet i enlighet med Ekokompassen, och det är därför det återspeglas i vår verksamhet varje dag. Ansvaret för att ta hänsyn till miljö- och klimatfrågorna vilar på alla de toppexperter som arbetar på Palvelukeskus Helsinki och som har till uppgift att utveckla miljö- och klimatvänliga recept, säkerställa ansvarsfulla och effektiva upphandlingar, främja kolneutralitet i Palvelukeskus Helsinki och Helsingfors stad, säkerställa rörlighet och transporter med låga utsläpp, förebygga matsvinn och samarbeta för miljöns och klimatets välbefinnande på både nationell och internationell nivå.

Ansvarsfull arbetsgivare och samarbetspartner

Palvelukeskus Helsinki är lika med den kunniga personalen. Vi skulle inte vara något utan våra yrkeskunniga och omtyckta personal. Därför är det särskilt viktigt att ta hand om personalens säkerhet, välbefinnande i arbetet och arbetsförmåga. Vi erbjuder fasta anställningar, stöder våra anställdas hälsa, trygghet och ork i arbetet, utvecklar arbetssäkerheten och satsar i utvecklingen av personalens kompetens genom att stödja karriärvägar och utbildning. I utvecklingen av ledarskapsfärdigheter och arbetsgemenskapens handlingssätt styrs vi av de hörnstenar för ledarskap som Helsingfors stad införde 2020. I främjandet av jämställdhet, jämlikhet och mångfald följer vi Helsingfors stads etiska principer.

För Palvelukeskus Helsinki är proaktiv säkerhetstänkande och riskhantering spjutspetsen för verksamheten. För oss innebär säkerhet ett eftersträvat tillstånd där antalet och omfattningen av hot och skadefall hålls så låga som möjligt. En stark säkerhetsledning säkerställer Palvelukeskus Helsinkis funktionsförmåga och beredskap, till exempel i svåra exceptionella situationer som en pandemi.

Ekonomiskt ansvar

Det är viktigt att Palvelukeskus Helsinki tar hand om lönsamheten i sin verksamhet så att vi fortsätter att vara en livskraftig aktör i framtiden. Genomförandet av det ekonomiska ansvaret innebär också ett ansvar för medborgarna och Helsingfors stad, så att tjänsterna planeras och genomförs på ett ekonomiskt och förnuftigt sätt.

Med en ansvarsfull skötsel av ekonomin siktar vi på Helsingforsbornas gemensamma intresse. Ekonomiskt ansvar stöds till exempel av effektiv användning av råvaror, effektiva arbetsmetoder, rättidig konkurrensutsättning av kontrakt, inköp i enlighet med kontraktet och rationalisering av transporter. Välbefinnande i arbetet påverkar i sin tur antalet sjukfrånvaron och invalidpensioner. Genom att förebygga dessa och öka välbefinnandet påverkas Palvelukeskus Helsinkis arbetsgivarbild, konkurrenskraft och resultat.