Ansvarsfull och effektiv upphandling

Nästan hälften av Palvelukeskus Helsinkis omsättning består av olika upphandlingar, vars årliga värde överstiger 45 miljoner euro. Palvelukeskus Helsinkis team för upphandling och konkurrensutsättning genomför, upprätthåller och utvecklar Palvelukeskus Helsinkis konkurrensutsättningar, upphandlingar och avtalshantering. Vi deltar också i stadens gemensamma upphandlingar. Vårt intressentgruppssamarbete omfattar både stadens interna nätverk och aktörer utanför staden.

Vår verksamhet grundar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU, lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016, EU:s anvisningar och de nationella anvisningarna om upphandling samt stadsorganisationens och Palvelukeskus Helsinkis anvisningar och riktlinjer. Nedan beskrivs de viktigaste av de dokument som nämnts ovan.

Vi har bedrivit ett långsiktigt arbete för att säkerställa ansvarsfull upphandling vid Palvelukeskus Helsinki. På denna tidslinje presenterar vi de viktigaste milstolparna i vårt arbete:

 • 2019: Måltidstransporttjänsterna på finalplats i tävlingen Årets skickligaste upphandling

  Helheten av måltidstransporttjänster som Helsingfors konkurrensutsatt nådde finalen i tävlingen Årets skickligaste upphandling. Tävlingen anordnas av Kommunförbundets rådgivningsenhet för offentlig upphandling. Logistiken för måltidstjänster, som konkurrensutsattes 2018 och som inkluderar hemmåltidstransporter, daghems- och skolmåltidstransporter och måltidstransporter mellan verksamhetsställen, fick särskilt beröm för deras positiva miljö- och kostnadseffekter.

 • 2019: Införande av en kriteriebank för ansvarsfull upphandling

  Palvelukeskus Helsinki använder en omfattande ansvarskriteriebank dit man har samlat upphandlingskriterier som främjar såväl ekologisk som social och ekonomisk ansvarsfullhet. Vi uppdaterar banken kontinuerligt i och med ibruktagandet av nya kriterier.

 • 2020: Upphandlingar av mjölk och kött togs med i delprojektet Canemure

  Vid utarbetandet av upphandlingar kartlades och utvecklades upphandlingskriterierna som minskar belastningen på klimatet och miljön. Vid förberedelserna för upphandlingar utreddes också möjligheterna att använda koldioxidavtrycksberäkningar i konkurrensutsättningen och under avtalsperioden.

 • 2020: Palvelukeskus Helsinkis team för ansvar, kvalitet och miljö samt teamet för upphandling och konkurrensutsättning inleder regelbundna samarbetsmöten

 • 2020: Ett preliminärt formulär för definitionen av ansvar färdigställs

  Med hjälp av det preliminära definitionsformuläret säkerställer vi att inte bara särskilda egenskaper hos upphandlingen beaktas vid beredningen av upphandlingen, utan också dess ansvarsfullhetsaspekter. Med verktyget genomför vi en systematisk analys av förverkligandet av ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvar vid upphandling. Förutom ansvarsfullhetsaspekter bedömer vi också upphandlingens innovationspotential och avtalstekniska nyckelfaktorer. I definitionsarbetet deltar alltid åtminstone sakkunniga som känner till upphandlingens substans, ansvarsexperter från Palvelukeskus Helsinki och upphandlingsexperter.

 • 2021: Vi utarbetar strategiska teman för Palvelukeskus Helsinkis upphandlingar

  De upphandlingsstrategiska temana grundar sig inte bara på den nationella upphandlingsstrategin utan också på Helsingfors stads upphandlingsstrategi. Våra upphandlingsstrategiska teman är effektivitet, ansvarsfullhet, fungerande marknader, ekonomisk hållbarhet och kunskapsbaserad ledning. De upphandlingsstrategiska temana främjas genom 14 konkreta mål med åtgärder och indikatorer.

 • 2021: Vi publicerar Palvelukeskus Helsinkis egna etiska anvisningar (Code of Conduct)

 • 2022: Palvelukeskus Helsinkis upphandlingsbarometer publiceras för första gången

  Teamet för upphandling och konkurrensutsättning undersökte de ekonomiska aktörernas synpunkter på Palvelukeskus Helsinkis upphandlingsverksamhet genom att ta fram en upphandlingsbarometer. Respondenterna representerade personer som hade bekantat sig med anbudsbegäran, anbudsgivare och våra avtalsleverantörer. Baserat på svaren från upphandlingsbarometern kan vi utveckla och styra upphandlingsverksamheten i rätt riktning. Upphandlingsbarometerns frågor stöder Palvelukeskus Helsinkis upphandlingsstrategiska teman och mål.

Etiska anvisningar

Vi utarbetade etiska anvisningar (Code of Conduct) för våra avtalsleverantörer 2021.